Party starter pentru evenimentele tale

Frapierra este consultantul care te ajuta sa obtii rapid bauturile de care ai nevoie indiferent de tipul evenimentului pe care il organizezi

INCEPE PLANIFICAREA

Frapierra pentru

Gusturi fine

 

Nota de informare privind protectia datelor personale

CUB SRL, cu sediul social în Constanţa, Strada Interioara, Nr 2, având CUI RO 8306995, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J13 / 1096 / 1996 (numit in continuare “Frapierra”), in conformitate cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completarile ulterioare, administreaza in condiţii de siguranţa şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi, pentru desfaşurarea activitaţii in sectorul recrutarii de personal.

Scopul colectarii datelor este acela de a oferi persoanelor fizice interesate informatii despre serviciile si produsele comercializate (bauturi alcoolice si non-alcoolice)

Frapierra prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, referitoare la nume şi prenume, adresa email, telefon.
Aveţi obligaţia de a furniza datele solicitate, acestea fiind necesare furnizarii serviciilor sau produselor solicitate. Refuzul dvs. determina neacceptarea oferirii serviciilor oferite si implicit neinregistrarea datelor in sistemul de stocare si prelucrare.
Frapierra respecta dreptul la intimitate al persoanelor ale caror date sunt prelucrate, prin „Politica de confidenţialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului in care sunt colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal. Informaţiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator şi sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: autoritaţilor publice centrale/locale si tertilor implicati in procesul derularii contractelor de munca. Datele dumneavoastra pot fi transferate in strainatate in vederea derularii contractului de munca.
Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiaza de:

• dreptul de acces;
• de intervenţie asupra datelor;
• dreptul de opozitie;
• dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale;
• dreptul de a se adresa justiţiei.

Totodata, persoanele vizate au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc şi sa solicite ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevazute de lege cand prelucrarea de catre Frapierra a datelor este obligatorie.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa cu o cerere scrisa, datata şi semnata la CUB SRL (“Frapierra”) sau prin email la adresa: start@frapierra.ro

 

Drepturile persoanelor ale caror date personale sunt colectate şi/sau prelucrate

Dreptul de a fi informat

In cazul in care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizata, Frapierra este obligata sa furnizeze persoanei vizate cel puţin urmatoarele informaţii, cu excepţia cazului in care aceasta persoana poseda deja informaţiile respective:
– scopul in care se face prelucrarea datelor;
– informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza;
– existenţa drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile in care pot fi exercitate;
– orice alte informaţii a caror furnizare este impusa prin dispoziţie a autoritaţii de supraveghere, ţinand seama de specificul prelucrarii.
Pe pagina de internet a Frapierra – www.frapierra.ro – este postata Politica de confidenţialitate;
inainte de completarea datelor cu caracter personal se solicita consimţamantul persoanelor vizate, pentru prelucrarea acestora.

Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obţine de la Frapierra (in calitate de operator), la cerere şi in mod gratuit o informare privind confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt prelucrate de acesta.
Frapierra este obligata, in situaţia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel puţin urmatoarele:
– informaţii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
– comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum şi a oricarei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
– informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
– informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile in care pot fi exercitate;
– informaţii asupra posibilitaţii de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispoziţiile legii.
Note:
(1) Persoana vizata poate solicita de la Frapierra informaţiile prevazute de lege, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, semnata şi inregistrata la sediul societaţii. in cerere solicitantul poate arata daca doreşte ca informaţiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi şi de poşta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenţa care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(2) Frapierra este obligata sa comunice informaţiile solicitate, in termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.

Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi in mod gratuit:
– dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
– dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.

Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu excepţia cazurilor in care exista dispoziţii legale contrare. in caz de opoziţie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea/anularea/reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinţa sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum competenţa profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte.
Respectandu-se celelalte garanţii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei vizate la aliniatul precedent, numai in urmatoarele situaţii:
– decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu condiţia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
– decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitaţii de a se adresa cu plangere autoritaţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.